Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Początkowy budżet Programu to 13 612 211 428 euro, w tym: 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.

Na realizację PROW 2014-2020 Polska otrzymała dodatkowe środki na lata 2021 oraz 2022 do wykorzystania na zasadach określonych w rozporządzeniu 1305/2013 (wprowadzenie okresu przejściowego). Podstawą prawną jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/2220 ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022.

Został zwiększony budżet PROW 2014-2020 o blisko 4,6 mld euro, w tym:

  • 3 618,7 mln euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego (z czego ok. 2 303 mln euro stanowią środki EFRROW, a ok. 1 316 mlneuro środki współfinansowania krajowego);
  • 944,7 mln euro środków z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (wsparcie nie wymaga współfinansowania krajowego, ponieważ środki te dotyczą wsparcia na rzecz cyfrowej i środowiskowej transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich).

Wydłużono realizację PROW 2014-2020 o kolejne dwa lata, co oznacza, że w 2021 r. i 2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków na wsparcie.

W związku z wprowadzeniem okresu przejściowego, do PROW 2014-2020 zaproponowano szereg zmian polegających m. in. na dodaniu nowych instrumentów wsparcia oraz zmianie tabel finansowych Programu – tzw. zmiana strategiczna. Komisja Europejska decyzją z 31 sierpnia 2021 roku (C(2021) 6553), zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzającą m. in. wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2022. 

Pomoc finansowa ze środków Programu skierowana jest głównie do sektora rolnego.

Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo – klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Wprowadzony okres przejściowy wydłuża implementację PROW 2014-2020 o 2 lata. W tym okresie  planowana jest kontynuacja wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących instrumentów wsparcia oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów w ramach Programu, tj.: działanie „Zarządzanie ryzykiem” oraz operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”. W okresie przejściowym niektóre instrumenty wsparcia zostaną zmodyfikowane, tak żeby skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, a w efekcie jak najefektywniej wykorzystać środki przeznaczone na wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Materiały

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PROW​_2014-2020​_aktualizacja​_21​_02​_2022.pdf 12.03MB
Załącznik 1. Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zalacznik1A​_PROW1420.pdf 2.27MB
Załącznik 1. Załącznik do raportu końcowego z ewaluacji ex-ante do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zalacznik1B​_PROW1420.pdf 0.21MB
Załącznik 1. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zalacznik1C​_PROW1420.pdf 0.68MB
Załącznik 1. Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zalacznik1D​_PROW1420.pdf 1.05MB
Załącznik 1. Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych do projektu PROW 2014-2020 w trakcie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Zalacznik1E​_PROW1420.pdf 0.30MB
Załącznik 1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zalacznik1F​_PROW1420.pdf 1.36MB
Załącznik 2. Powiązanie działań PROW 2014 – 2020 i celów szczegółowych z celami tematycznymi EFSI
Załącznik​_2​_PROW​_2014​_2020.pdf 0.55MB
Załącznik 3. Wnioski z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu II filara WPR
Załącznik​_3​_PROW1420.pdf 0.35MB
Załącznik 4. Uzasadnienie wybranych potrzeb w kontekście strategii krajowych
Załącznik​_4​_PROW1420.pdf 0.22MB
Załącznik 5. Plan wskaźników – dodatkowe wskaźniki krajowe
Załącznik​_5​_PROW1420.pdf 0.50MB
Załącznik 6. Opis sposobu uwzględnienia celów przekrojowych, w tym szczegółowych wymagań w art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt (v)
Załącznik​_6​_PROW​_2014​_2020.pdf 0.20MB
Załącznik 7. Pozostałe wymogi dotyczące ochrony siedlisk lęgowych ptaków i ochrony cennych siedlisk na obszarach Natura 2000 i poza obszarami Natura 2000
Załącznik​_7​_PROW1420.pdf 0.29MB
Załącznik 8. Wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne uwzględnione w kalkulacjach płatności dla Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego
Załącznik​_8​_PROW1420.pdf 0.23MB
Załącznik 9. Minimalne wymogi dotyczące nawozów i środków ochrony roślin
Załącznik​_9​_PROW1420.pdf 0.19MB
Załącznik 10. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 – Prawodawstwo krajowe dla wszystkich wymogów w przypadku ochrony siedlisk lęgowych derkacza, rycyka (krzyka, krwawodzioba, czajki), wodniczki, dubelta (kulika wielkiego)
Załącznik​_10​_PROW1420.pdf 0.21MB
Załącznik 11. Inne odpowiednie wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego – Pakiet 6 Wymóg 3
Załącznik​_11​_PROW1420.pdf 0.22MB
Załącznik nr 12. Opis metody wydzieleń zasięgów ONW z ograniczeniami naturalnymi oraz ONW typ specyficzny
Załącznik​_12​_do​_PROW​_2014-2020​_metoda​_delimitacji​_ONW.PDF 0.79MB