Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO ) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp. ul. św. Jerzego 26  66-400 Gorzów Wlkp. zwana dalej OSChR w Gorzowie Wlkp. . Z administratorem danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: gorzow@schr.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 95 720 20 30 lub + 48 603 547 441 oraz pisemnie na adres: ul. św. Jerzego 26  66 -400 Gorzów Wlkp.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Annę Szewczyk.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: aszewczyk@schr.gov.pl, telefonicznie pod nr +48 95 720 20 30 lub +48 603 547 441 oraz pisemnie na adres: ul. św. Jerzego 26 66-400 Gorzów Wlkp.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych można  kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej.

Pani/ Pana dane osobowe  należą do kategorii danych  osobowych zwykłych ( dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Panią/ Pana z naszych usług ) będą przetwarzane w celu:

– zawarcia i realizacji  zlecenia świadczonych usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa,

–  niezbędnym  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

–  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

– w zakresie jaki jest niezbędny i dbamy o ich bezpieczeństwo,

– archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsza zgoda na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych oraz art.6 ust.2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Pani/ Pana dane osobowe nie wykorzystujemy w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do  instytucji badawczych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach badawczych.

Uprzejmie informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane  z przetwarzaniem przez OSChR Pani/Pana danych osobowych:

– prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu sprostowania danych,

-prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– prawo usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

-prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

-prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych przez OSChR w Gorzowie Wlkp.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.  Zgodę może Pani/Pan odwołać poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: aszewczyk@schr.gov.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jaki Pani/Pan korzysta z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Pragniemy zapewnić, iż OSChR w Gorzowie Wlkp.  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed jej przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Pani/Pana sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.