Gleba stanowi bardzo ważny składnik środowiska przyrodniczego powstały w wyniku działania naturalnego procesu glebotwórczego, na który składają się:

 oddziaływania klimatu, skały macierzystej, położenia w rzeźbie terenu i przede wszystkim organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Gleby, obok procesu tworzenia podlegają również procesom degradacji.

 Wyróżnia się procesy degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb.

Degradacja fizyczna polega na  stracie określonej masy gleby w wyniku procesów emisji wodnej i wietrznej oraz pogorszeniu właściwości powietrzno-  wodnych gleby.

Degradacja chemiczna polega na stratach składników pokarmowych roślin, nagromadzeniu się substancji szkodliwych oraz na zakwaszeniu i zasoleniu gleby.

Procesy te prowadzą do zmniejszenia się żyzności gleby, czyli jej zdolności uzyskiwania odpowiednich tak ilościowo jak i jakościowo plonów.

W warunkach klimatyczno- glebowych Polski szczególnie szkodliwy i groźny jest proces  zakwaszenia gleby, natomiast proces zasolenia nie odgrywa znacznej roli.

Degradacja biologiczna obejmuje procesy zmniejszania się zawartości substancji organicznej oraz niekorzystne  zmiany w składzie mikroflory i mikrofauny gleby.

Gleba posiada naturalne zasoby składników i związków stanowiących źródło zachodzących

w niej procesów życiowych. W miarę pobierania składników pokarmowych przez rośliny zachodzi konieczność ich uzupełniania poprzez dostarczenie do gleby tych składników, które pobierane są w największych ilościach, tzw. makroelementów – azotu, fosforu, potasu, magnezu i wapnia oraz z grupy pierwiastków pobieranych co prawda w bardzo małych ilościach niemniej również niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin, tzw. mikroelementów głównie: boru, miedzi, manganu, cynku oraz żelaza. 

Znajomość zawartości w glebach składników ( pierwiastków ) przyswajalnych jak i metali ciężkich oraz znajomość zakwaszenia gleb stała  się za tym podstawowym wymogiem

 i koniecznym warunkiem utrzymania równowagi ekologicznej, prawidłowej rejonizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, produkcji „bezpiecznej” dla zdrowia i życia człowieka, utrzymania środowiska glebowego w takim stanie by mogło zabezpieczać potrzeby nie tylko współczesnego człowieka lecz służyć również następnym pokoleniom.

            Badania pozwalające na określenie właściwości fizyko-chemicznych gleb, stanu zakwaszenia, zawartości przyswajalnych makro i mikroelementów, a w ostatnich latach zawartości metali ciężkich w glebie wykonywane są na terenie województwa lubuskiego przez Stacje Chemiczno-Rolniczą Oddział w Gorzowie Wlkp.

Oprócz badań wymienionych powyżej wykonywane są również badania właściwości fizyko-chemicznych gleb, pozwalające na prawidłową wycenę uzyskanych wyników, w zależności od gatunku gleby, jej ciężkości, zawartości części organicznych.

Wyniki badań odczynu i przyswajalnych makro ( fosfor, potas, magnez ) i mikroelementów

( bor, miedź, mangan, cynk i żelazo ) są bezpośrednio przekazywane użytkownikom gospodarstw rolnych, dając podstawę do ustalenia prawidłowych dawek nawozowych.

  Tego rodzaju badania wykonywane są cyklicznie od wielu  dziesiątków lat;  odczyn i zawartość makroelementów winny być badane co 4 lata, zawartość mikroelementów po wykonaniu badań rozpoznawczych, w przypadkach podejrzeń o wystąpienie ich niedoborów na użytkach rolnych.

Badania zawartości metali ciężkich w glebach na terenie województwa lubuskiego wykonano w latach 1992 – 1997 na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Celem było rozpoznanie i ocena stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką.

Wykonywane są również badania zlecane bezpośrednio przez użytkowników i dotyczących wybranych pól na których zachodzi obawa zanieczyszczeń metalami ciężkimi;  wyniki są podstawą określenia stopnia zanieczyszczenia i trybu postępowania w wypadku jego stwierdzenia.

Od 1997 r. Stacje Chemiczno-Rolnicze podjęły ciągłe badania monitoringowe zawartości azotu mineralnego w glebach ornych Polski.

Ostatnie, z różnych przyczyn niekorzystne dla rolnictwa lata, spowodowały dodatkowe obniżenie produkcyjności gleb. Zmniejszeniu ulega ilość stosowanych nawozów i wapna nawozowego, popełniane są błędy w ich stosowaniu,  powoduje to zmniejszanie urodzajności gleb. W połączeniu z dopływem do środowiska, z działalności poza rolniczej, związków

i składników chemicznych może się zwiększać zagrożenie zarówno dla środowiska jak i bezpośrednio dla produkcji żywności.

Prezentowana w przedstawionym opracowaniu ocena stanu zakwaszenia i zawartości  przyswajalnych makro i mikroelementów gleb użytkowanych rolniczo na terenie województwa lubuskiego daje odpowiedź na pytanie jak wygląda zasobność w przyswajalne składniki pokarmowe i jaki jest stan ekologiczny gleb województwa lubuskiego.

Do przedstawienia stanu zasobności  oparto się wyłącznie na wynikach badań wykonanych

w Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział Gorzów Wlkp. 

Badanie odczynu i zasobności z lat 1998 – 2001 prezentowane w opracowaniu wykonano na 65 266 próbkach glebowych.

Tak znaczna reprezentacja wyników badań gleb pozwala na dokonanie podsumowań

i wyciągnięcie wniosków dotyczących podjęcia działań zapobiegających nieprawidłowościom

 i chroniących środowisko.

Metodyka  badań.

 Próby gleb są analizowane w laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Gorzowie Wlkp. wg obowiązującej metodyki.

Odczyn gleb  ( pH ) oznacza się w 1 n KCl potencjometrycznie, zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu wg Egnera – Riehma, zawartości magnezu wg Schachtschabela.

Przyswajalne mikroelementy: bor w wyciągu 1 n HCl kolorymetrycznie, natomiast miedź, cynk, żelazo, mangan technika AAS.

Próbki pobiera się z warstwy od 0 – 20 cm.

 Na jedną uśrednioną próbkę składa się 15 – 20 pojedynczych, pobranych w punktach równomiernie rozmieszczonych na powierzchni badanego pola zgodnie z normą PN-R-04031.

Azot mineralny wg metodyki IUNG.

Odczyn (pH ) gleb użytkowych rolniczo i skutki zakwaszenia gleb.

Powodem zakwaszenia gleb są: procesy geologiczne i glebotwórcze zachodzące w glebie, ubytki wapnia i innych jonów zasadowych z gleby wskutek wymywania, pobieranie wapnia przez rośliny, działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych, emisje kwasotwórczych zanieczyszczeń powietrza SO2, , NOx NH oraz niektóre procesy naturalne zachodzące w glebie.

Wyniki badań gleb przeprowadzone w latach 1998 – 2001 w odniesieniu do całego województwa lubuskiego są następujące:

gleby bardzo kwaśne         – 18 %

gleby kwaśne                     – 35 %

gleby lekko kwaśne           – 33 %

gleby obojętne                   – 11 %

gleby zasadowe                 –   3 %

Wskaźnik bonitacji negatywnej  odczynu wynosi 69,5 %.

Skutkiem zakwaszenia gleb utrudnione jest pobieranie przez rośliny podstawowych składników pokarmowych.

Bardziej uaktywniają się toksyczne związki glinu, manganu i żelaza a także pobieranie metali ciężkich: ołowiu i kadmu.  Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin uprawnych i pogorszenia jakości uzyskanych produktów nawet przy prawidłowym nawożeniu mineralnym innymi składnikami.

Znaczny wpływ na zakwaszenie gleb ma działalność człowieka i to zarówno poprzez regulowanie odczynu na drodze wapnowania gleb jak i poprzez wywoływanie przyczyn powodujących zwiększenie kwasowości.

Potrzeby wapnowania.

Podstawowym  wskaźnikiem do określenia potrzeb wapnowania stanowi odczyn, natomiast drugim kryterium jest skład granulometryczny gleby, określany jako kategoria agronomiczna

 – grupa gleby.

W polskim systemie agrochemicznej oceny gleb wyróżnia się 5 przedziałów potrzeb wapnowania.

Przedziały potrzeb wapnowania

Kategoria agronomicznaZakresy pH dla przedziałów potrzeb wapnowania
glebykoniecznepotrzebnewskazaneograniczonezbędne
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie użytki zielonedo 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5 do 5,04,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 5,1-5,54,6-5,0 5,105,5 5,6-6,0 6,1-6,5 5,6-6,05,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 —od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1 —

Potrzeby wapnowania są stosunkowo duże w całym województwie.

 W przedziale wapnowania  określane jako „ wapnowanie konieczne „ znajduje się 23 % gleb,

„ wapnowanie potrzebne” – 17 %,  „wapnowanie wskazane” – 18%. Pozostałe 42 %  dotyczy gleb dla których potrzeby wapnowania określono jako „ograniczone ”(16%) lub „zbędne” (26% ). 

Wielkość zalecanych dawek nawozów wapniowych zależy od odczynu gleby i składu granulometrycznego.

Całkowite zapotrzebowanie na nawozy wapniowe wynosi w skali kraju około 30 milionów ton CaO, a w przeliczeniu na 1 ha gruntów ornych około 2 tony CaO/ ha ( Fotyma).

Ujmując rzecz teoretycznie jednorazowe zastosowanie tej ilości wapna pozwoliłoby na uregulowanie odczynu gleb w Polsce i wyeliminowało odczyn jako czynnik ograniczający produktywność gleb w naszym kraju.  Ponowne zakwaszenie gleb wynikałoby wówczas z przyczyn antropogenicznych  ( Filipek ).

 Ze względów organizacyjnych i finansowych program odkwaszenia gleb musi być oczywiście rozłożony na szereg lat.  Rzeczywiste zużycie nawozów wapniowych w ostatnim dziesięcioleciu nie przekraczało  2,5 miliona ton CaO / rocznie  ( Boguszewska ).

 Oznacza to, że czasokres realizacji  potrzeb wapnowania gleb w Polsce wynosi ok. 15 lat.

 ( W tym okresie procesy odkwaszania gleb w wyniku wapnowania i ich ponownego zakwaszania wynikającego z przyczyn antropogenicznych będą się w praktyce równoważyły

i w perspektywie 2015 roku udział gleb w województwie lubuskim w przedziałach odczynu będzie najprawdopodobniej analogiczny do przedstawionych wyników badań z lat

1998 – 2001).

Monitoring zawartości azotu mineralnego w glebach.

W wielu krajach rozwiniętego rolnictwa  prowadzi się regularne badania minitoringowe zawartości azotu mineralnego w glebach.

Badania te prowadzone są zarówno w aspekcie rolniczym jak i ochrony środowiska.

Próby gleby pobierane są w wytypowanych punktach w okresie wiosny i jesieni a następnie analizowane na zawartość amonowej i azotanowej formy azotu. Wyniki podawane są

 w kg N/ha w warstwie 0 – 90 cm.

W 1997 roku Stacje Chemiczno-Rolnicze podjęły ciągłe badania monitoringowe zawartości azotu mineralnego w glebach ornych Polski.

Na terenie województwa lubuskiego wytypowano 202 stałe punkty.

 Każdy punkt został szczegółowo scharakteryzowany pod względem warunków glebowych

i klimatycznych oraz agrotechnicznych. Corocznie obliczane są dane dotyczące  pogody

i stosowanej agrotechniki.

Próbki pobierane są w dwóch terminach wiosennym i jesiennym. Termin wiosenny służy przede wszystkim do określenia  potrzeb nawozowych roślin,  zwłaszcza  w stosunku do pierwszej dawki nawozu, a jesienny do oceny środowiskowych skutków nawożenia azotem.

Po czteroletnim okresie monitoringu można stwierdzić, że w 9 powiatach zawartość azotu mineralnego w warstwie gleby 0 – 90 cm znajduje się w przedziale 90 – 100 kg N/ ha

( Fotyma 2002 ) a w powiecie gorzowskim i nowosolskim w przedziale 100 – 120 kg N/ ha.

Z ogólnej ilości azotu mineralnego znajdowanej w całym badanym profilu gleby, przeważająca ilość ( ponad 40 % ) występuje w warstwie ornej 0-30 cm.

Zawartość azotu w tej warstwie  jest jednocześnie najbardziej zmienna. Mniejszą zmienność

 wykazuje zawartość azotu w głębszych warstwach gleby, a w szczególności w warstwie

 60-90 cm.

Test gleby N- mineralnego został opracowany przede wszystkim dla celów określenia potrzeb nawozowych roślin.

Dopiero w ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę na zawartość azotu mineralnego w glebie po zbiorach roślin ( czyli pobieranie próbek gleb w okresie jesieni ).

Stwierdzono, że zawartość azotu mineralnego w glebie w okresie jesieni jest często wyższy  niż w okresie wiosny. Świadczy to o przewadze procesów nagromadzenia azotu w glebie nad procesami pobierania przez rośliny. Ubytek azotu w okresie zimowym  wynika natomiast ze strat głównie poprzez  wymywanie z gleby.

W celu ograniczenia strat azotu mineralnego poza system  gleba-roślina proponuje się przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej w trakcie stosowania nawozów organicznych

i mineralnych  a także Ustawy „ O nawozach i nawożeniu”  ( Dz. U z 2000 r.  Nr 89) .

 Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu.

Oprócz znajomości odczynu gleb konieczna jest znajomość zasobności gleb i cykliczne oznaczenie w niej zawartości przede wszystkim  przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu dla określenia wysokości dawek nawozów, gwarantujących prawidłowy wzrost roślin uprawnych jak i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów gleby z uniknięciem ryzyka zasolenia.

Ocena zasobności gleb przedstawiona jest w 5 kategoriach: bardzo niska, niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka, w zależności od stwierdzonej w glebie ilości badanych składników.

Ogólna zawartość fosforu w glebie wynosi od 0,02 –   0,3 % P2O5 a przy tym tylko część składnika jest dla roślin dostępna.

Gleby próchnicze zawierają więcej fosforu niż mineralne.

Fosfor jest przez rośliny najlepiej przyswajany w formie rozpuszczalnej w wodzie przy pH gleby  6 – 7. W silnie kwaśnych glebach wiązany jest w trudno rozpuszczalne hydroksyfosforany glinu, żelaza, manganu. Natomiast w glebach zasadowych powstaje trudnorozpuszczalny fosforan wapnia.

Gleby województwa lubuskiego ogólnie uznać można za zasobne w przyswajalny fosfor, ponieważ bardzo niską  zawartość  wykazało zaledwie 3,5 % przebadanej powierzchni, a niską stwierdzono w 22,8 %. Natomiast średnią zawartość  38,1 % wysoką 24,5 % a bardzo wysoką 11,1 %.

Zawartość potasu ogółem w glebach Polski wynosi od 0,01 %  do 2 % K2O i jest tym niższe, im gleba jest lżejsza.

Małe ilości potasu zawierają też gleby organiczne.

Natomiast w glebach ciężkich zawartość potasu jest często duża, to występuje on w formach nieprzyswajalnych dla roślin, ponieważ wietrzenie minerałów mogące spowodować jego uwolnienie jest procesem powolnym.

Przyswajalny potas występuje w roztworze  glebowym oraz w formie wymiennej w kompleksie sorpcyjnym.

Przyswajalne formy potasu  mogą ulęgać stratom.

W glebach organicznych i lekkich glebach mineralnych pierwiastek ten jest łatwo wymywany 

i dlatego tez nawożenie potasem powinno być stosowane systematycznie.

Zbyt wysokie jednorazowe dawki potasu powodują duże jego straty  i mogą wpłynąć ujemnie na właściwości fizyczne  gleb, głównie niszcząc jej strukturę, oraz mogą powodować   antagonizmy jonowe.

Potas występujący w nadmiarze, jako antagonista utrudnia pobieranie innych kationów ( wapń, magnez ) i w konsekwencji obniża jakość plonów.

Zawartość potasu w glebie oznaczono w postaci tlenku potasu.

Udział o zawartości bardzo niskiej i niskiej stwierdzono w 57,5 % przebadanego areału, średniej 27,6 %  natomiast wysokiej i bardzo wysokiej 14,9 %.

Dlatego konieczne jest coroczne, zgodnie z potrzebami nawozowymi stosowanie nawożenia potasem, tym bardziej że dobre zapotrzebowanie roślin w potas zwiększa ich reakcję na nawożenie azotem, a jednocześnie dobre zaopatrzenie roślin w azot zwiększa efektywność nawożenia potasem.

Przyswajalność magnezu, podobnie jak potasu, zależy w decydującej mierze od procesów  absorpcji i desorpcji.

Magnez  pobrany jest jednak w 3 – 5 krotnie mniejszych ilościach niż potas.  Ponadto magnez przemieszcza się w kierunku korzenia na zasadzie przepływu z wodą i nie ulega w glebie silnemu wiązaniu do form nieprzyswajalnych. W związku z tym ograniczone przyswajalności magnezu przez rośliny, może mieć miejsce głównie w glebach wytworzonych z piasku.

 W pozostałych glebach na przyswajalność magnezu na rośliny wpływa ich odczyn, a ściślej zawartość wymiennego glinu.

Wapnowanie gleby,  doprowadzające jej odczyn do wartości pH 5 – 5,5, przy którym znika glin aktywny, zwiększa przyswajalność magnezu przez rośliny.

Zawartość przyswajalnego dla roślin magnezu w glebach województwa lubuskiego można określić jako niską.

Stwierdzono, że obszar 35 % użytków rolnych charakteryzuje się bardzo niską i niską zawartością  w magnez, przy równoczesnej 33 % zawartości średniej.

Mając na względzie obserwowane  nawet w skali kraju systematyczne zwiększanie się udziału gleb zasobnych w magnez, oraz rolę jaką odgrywa ten pierwiastek w łańcuchu żywieniowym, należy zwrócić uwagę również na nawożenie magnezem jako najbardziej deficytowym składnikiem w obecnym systemie nawożenia.

W województwie lubuskim wskaźnik bonitacji negatywnej wynosi 51, 5 %  czyli połowa badanych użytków rolnych wymaga nawożenia tym składnikiem. Mniejsza zawartość magnezu w glebie , a w konsekwencji i w roślinach, to także deficyt magnezu w organizmie człowieka.

Jest on przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. Należy pamiętać, że podstawowym źródłem magnezu dla roślin, zwierząt i ludzi jest gleba. Dlatego też nawożenie magnezem winno być w centrum uwagi w kręgach specjalistów.

Problem  nawożenia magnezem wiąże się ściśle z wapnowaniem gleb, co wynika z faktu, iż gleby  zakwaszone są zazwyczaj ubogie w magnez, a łatwo dostępną formą magnezu w naszym kraju jest wapno magnezowe.

Od szeregu lat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielane są dotacje do nawozów  wapniowych i  wapniowo – magnezowych sprzedawanych producentom rolnym, w ilościach nie przekraczających dawki czystego składnika CaO i MgO w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych i gruntów pod stawami w danym gospodarstwie, na podstawie aktualnych badań zakwaszenia gleb wykonanych przez Stację Chemiczno-Rolniczą.

Zawartość przyswajalnych mikroelementów i żelaza

Zawartość boru w glebach Polski jest bardzo niska.

W województwie lubuskim 92 % gleb jest uboga w bor.

Wskaźnik bonitacji negatywnej zawartości przyswajalnych form boru w glebach  w latach

1998 – 2001 wynosił ł 95 % gleb ogółem wymagających nawożenia.

Zawartość manganu ogółem w glebach jest wyższa niż innych mikroelementów i wynosi

od 20 – 5000 mg w 1 kg gleby. Brak jest korelacji pomiędzy składem mechanicznym gleby

a zawartością manganu.  Stąd też duże ilości manganu mogą znajdować się tak w glebach lekkich  jak i ciężkich oraz organicznych.

W omawianym okresie ( 1998 – 2001 ) w glebach województwa lubuskiego  stwierdzono 90 % wyników o zawartości niskiej i 7 % wyników o zawartości średniej.

Zawartość miedzi ogółem w glebach wynosi od 1 do 100 mg na 1 kg gleby.

Najuboższe w miedź są gleby lekkie i im gleba cięższa, tym z reguły zasobniejsze w ten mikroelement. Gleby organiczne i torfowe, aczkolwiek mogą zawierać dużo miedzi ogółem, ubogie są w jej formy przyswajalne.

 Zubożenie gleb w Polsce w miedź, pomimo że jest to mikroelement mało ruchliwy, przebiega szybko. W wielu rejonach kraju w tym też województwo lubuskie  występują niedobory miedzi, ograniczające coraz bardziej plonowanie roślin w tym głównie zbóż.

Średnia wyników przeprowadzonych badań określają gleby województwa w 44 %

w zasobność niską i 52 % w zasobność średnią.

Zawartość cynku ogółem w glebach wynosi od 10 do ponad 200 mg w 1 kg gleby.

Znaczna część tego pierwiastka występuje w warstwie ornej. Cynk podobnie jak miedź jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Nie stwierdza się zależności pomiędzy składem mechanicznym gleby a zawartością w niej cynku.

Proces zubożenia gleb z cynku przebiega powoli.

W glebach województwa stwierdza się 46 % wyników wykazujących na zawartość średnią,

50 % wyników zaliczono do zasobności wysokiej.

Żelazko występuje w glebach w dużych ilościach, w różnych związkach nieorganicznych i organicznych. Uwalniane związki żelaza zwiększają zwięzłość gleby.

W  glebach województwa lubuskiego stwierdzono 28 % gleb o zawartości niskiej , 62 %

 o zawartości średniej a 10% o zawartości wysokiej.

Zawarte i  przeanalizowane w opracowaniu badania gleb województwa lubuskiego dają podstawę do wyciągnięcia wniosków i określenie działań których rezultatem winna  być poprawa stanu gleb i  eliminacja występowania złej żywności zagrażające bytowi ludzi i zwierząt.

Jednym z podstawowych problemów rolnych odnoszących się do wszystkich gleb województwa jest problem zakwaszenia gleb i bez stałego, systematycznego i opartego na wynikach regularnie wykonywanych badań, nawożenia gleb nie może być mowy o poprawie stanu gleby.

Badania chemiczno-rolnicze wykazały, że 53 % gleb w województwie charakteryzuje się odczynem bardzo kwaśnym i kwaśnym.

Wyjałowienie gleby ze składników pokarmowych powoduje degradację gleb nie tylko z powodu niskiej zawartości tych składników, ale również przez  naruszenie równowagi jonowej między  składnikami mineralnymi.

Niedobór składników pokarmowych w glebie może być uzupełniony przez nawożenie z uwzględnieniem ilości składników jaka może być pobrana z gleby bez szkody dla jej żyzności.

Dawki nawozów azotowych powinny także odpowiadać potrzebom pokarmowym roślin z uwzględnieniem ilości azotu działającego znajdującego się w glebie wczesną wiosną.

Badanie te na zlecenie rolników wykonuje laboratorium Oddziału Stacji Chemiczno-Rolniczej  w Gorzowie Wlkp.

 Zawartość przyswajalnego potasu w glebach użytkowanych rolniczo

w województwie lubuskim

( w procentach powierzchni użytków rolnych )

  Zawartość potasu
Lp.Powiatbardzo  niskaniskaśredniawysokabardzo wysoka
  %%%%%
1. gorzowski22,933,627,89,46,3
2.krośnieński26,639,021,28,05,4
3.międzyrzecki20,739,025,98,55,9
4.nowosolski26,942,022,55,63,0
5.słubicki22,636,126,18,96,3
6.strzelecko-drezdenecki4,326,740,316,911,8
7.sulęciński18,842,429,16,63,1
8.świebodziński5,930,041,416,06,7
9.zielonogórski18,234,030,610,96,3
10.żagański14,236,832,010,56,5
11.żarski29,738,618,47,36,0

Zawartość przyswajalnego fosforu w glebach użytkowanych rolniczo

w województwie lubuskim

( w procentach powierzchni użytków rolnych )

  Zawartość fosforu
Lp.Powiatbardzo  niskaniskaśredniawysokabardzo wysoka
  %%%%%
1. gorzowski2,714,934,132,615,7
2.krośnieński6,427,740,118,07,2
3.międzyrzecki1,314,335,032,417,0
4.nowosolski4,422,237,424,511,5
5.słubicki3,322,937,423,512,9
6.strzelecko-drezdenecki0,620,645,025,38,5
7.sulęciński2,022,041,025,010,0
8.świebodziński0,611,734,435,118,2
9.zielonogórski4,112,836,429,011,7
10.żagański3,918,736,430,79,1
11.żarski3,120,742,025,210,2

Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach użytkowanych rolniczo

w województwie lubuskim

( w procentach powierzchni użytków rolnych )

  Zawartość magnezu
Lp.Powiatbardzo  niskaniskaśredniawysokabardzo wysoka
  %%%%%
1. gorzowski10,420,841,016,910,9
2.krośnieński11,617,625,619,026,2
3.międzyrzecki25,126,030,210,97,8
4.nowosolski9,221,536,325,512,5
5.słubicki16,120,023,611,329,0
6.strzelecko-drezdenecki17,430,436,611,73,9
7.sulęciński23,425,729,714,96,3
8.świebodziński10,320,639,022,27,9
9.zielonogórski16,228,831,113,410,5
10.żagański6,317,235,424,118,0
11.żarski23,518,327,316,614,3

Wyniki badań z lat 1997- 2001 odczynu i zasobności w makroelementy gleb województwa lubuskiego

( w procentach powierzchni użytków rolnych )

  Odczyn  glebPotrzeby wapnowania
Lp.Powiatbardzo kwaśnykwaśnylekko kwaśnyobojętnyzasado- wykoniecznepotrzebnewskazaneograniczo-nezbędne
1. gorzowski163934921917201925
2.krośnieński213733812317201822
3.międzyrzecki2027242092215131238
4.nowosolski203732832221211521
5.słubicki1937301132817171424
6.strzelecko-drezdenecki2140251222422191421
7.sulęciński204129822420211619
8.świebodziński930451241012182238
9.zielonogórski2231281632814151429
10.żagański194429512619241412
11.żarski243731912424181623

mgr inż. Barbara Kończak – Konarkowska