Monitoring azotu mineralnego w glebie

Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gorzowie Wlkp. w ramach ogólnokrajowego monitoringu prowadzi badania  N min. w glebach na terenie m. in. województwa lubuskiego. W ramach tego monitoringu w wytypowanych punktach oznaczana jest zawartość form azotu mineralnego. Próbki gleby do badań pobierane są cyklicznie w okresach: wczesnowiosennym i jesiennym.    Próbki pochodzą ze 122 stałych punktów […]

Więcej

Plan nawożenia w gospodarstwie rolnym

Zaopiniowany plan nawozowy to dzisiaj dla wielu producentów rolnych konieczność ale i potrzeba, która z uwagi na wiele informacji płynących z dobrze przygotowanego planu powinna stać się normą dla większości gospodarstw.     Podmioty, które są zobligowane do sporządzenia planu nawozowego określa Ustawa o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. Zgodnie z art. 18 […]

Więcej

Potas – jeden z najważniejszych makroelementów decydujących o plonowaniu roślin –

Z „wielkiej trójki” makroelementów mających wpływ na rozwój i plonowanie roślin na łamach Lubuskich Aktualności Rolniczych przedstawiłem już bliżej azot i fosfor. Teraz zaś pora na potas. Jest on, obok wymienionych już składników pokarmowych oraz magnezu najważniejszym pierwiastkiem decydującym o urodzajności gleby. Dlatego wiedza, jaką dają nam analizy chemiczne gleb pozwoli racjonalnie dostosować nawożenie potasowe […]

Więcej

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

Zgodnie z polskim prawodawstwem, termin „osady ściekowe” powinniśmy rozumieć, jako specyficzny odpad powstający w oczyszczalniach ścieków, w wyniku procesów oczyszczania ścieków. Ze względu na rozwijającą się gospodarkę rośnie ilość powstających osadów ściekowych, co z kolei wzbudza wiele kontrowersji związanych z ich zagospodarowaniem, składowaniem bądź usuwaniem W Polsce zasady postępowania z osadami ściekowymi reguluje Ustawa  z dnia […]

Więcej

Badania materiału roślinnego podstawą do optymalnego dokarmiania dolistnego roślin i prawidłowej oceny stanu łanu

Szczególnie niekorzystne warunki pogodowo – glebowe utrzymujące się od jesieni zeszłego roku miały istotny wpływ na przebieg prac agrotechnicznych na polach. Bardzo duża ilość wody (opady i wysycenie profilu glebowego wodą) w połączeniu ze znaczną pokrywą śnieżną, a potem (po roztopach) z niskimi temperaturami znalazły swe odzwierciedlenie w stanie fizyko – chemicznym gleby. Kwietniowa susza oraz […]

Więcej

ROLNIKU !!!  WAPNUJ Gleby według Potrzeby !

Obecnie na łamach „Lubuskich Aktualności Rolniczych” pojawia się cykl artykułów poświęconych fizjologicznej roli mikroelementów. Odgrywają one istotną rolę w życiu roślin, wpływając na ich potencjał plonotwórczy – który rolników interesuje najbardziej. Ja jednak w swym artykule zajmę się innym ważnym problemem. Gleba, aby dobrze plonowała, obok dobrze przygotowanego stanowiska musi także posiadać odpowiednią zawartość makro […]

Więcej

Żyzność gleb- jako jeden z głównych czynników warunkujących dobre plony

Podczas swej pracy w Stacji Chemiczno – Rolniczej i kontaktach z rolnikami często spotykałem się z pytaniem: „Dlaczego, pomimo systematycznego nawożenia i dobrych wyników zasobności gleby plon roślin nie jest satysfakcjonujący…?” Wiadomym jest, że w warunkach naturalnych wzrost, rozwój i plonowanie roślin limitowane są wieloma czynnikami, które schematycznie można przedstawić w układzie: gleba – klimat […]

Więcej

„Stacja Chemiczno-Rolnicza w służbie rolnictwa” 

Badania  chemiczno -rolnicze w Polsce mają już prawie 150 -letnią tradycję. W okresie międzywojennym  na terenie kraju działały placówki o zbliżonym charakterze do obecnie funkcjonujących . Zasadniczy przełom nastąpił w 1954 roku, kiedy to powołano do działania Stacje Chemiczno-Rolnicze we wszystkich 17 działających województwach. Objęły one swoją obsługą teren całego kraju, a ich potencjał badawczy […]

Więcej

Zasobność gleb województwa lubuskiego 

Gleba stanowi bardzo ważny składnik środowiska przyrodniczego powstały w wyniku działania naturalnego procesu glebotwórczego, na który składają się:  oddziaływania klimatu, skały macierzystej, położenia w rzeźbie terenu i przede wszystkim organizmów roślinnych i zwierzęcych. Gleby, obok procesu tworzenia podlegają również procesom degradacji.  Wyróżnia się procesy degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb. Degradacja fizyczna polega na  stracie […]

Więcej

Mikroelementy i ich rola w nawożeniu roślin uprawnych

Składniki pokarmowe dla roślin wnoszone do gleby wraz z nawożeniem możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczane są: azot, fosfor, potas, magnez, siarka oraz wapń. Pierwiastki te pełnią pierwszoplanową funkcję plonotwórczą w rozwoju roślin uprawnych. Do drugiej grupy zaliczamy natomiast: cynk, mangan, molibden, miedź, żelazo i bor. I to tym mikroelementom poświęcony będzie […]

Więcej